بایگانی موضوعی برگه ها:وسائل نقلیه»

۲۷

آبا

اقتدای فوری

مشرف شده مشهد و قصد ۱۰ روز کرده یا اصلا ساکن مشهد است.

در یکی از صف‌های عقب در حرم به نماز ایستاده. همه‌ دور و بریاش نمازشون سر دو رکعت تموم میشه؛ چنانچه صفوف جلویی فوراً برای دو رکعت بعدی اقتدا کنند، نمازش جماعت است، ولی اگر صف‌های جلویی برای دو رکعت بعدی پا نشدند به طوری که اتصال به جماعت قطع شد، باید نمازش را فرادی ادامه دهد.

امام‌خامنه‌ای: أجوبه‌الاستفتائات، س۵۷۷

۱۰

شهر

نماز هواپیمایی

راهی سفر شده و هنگام اذان در هواپیما است اما آن قدری وقت دارد که هواپیما به زمین بنشیند و بعد نمازش را بخواند. با این وجود، اگر در هواپیما، امکان خواندن نماز به صورت عادی وجود دارد، بهتر است نمازش را در اول وقت به جا آوردامام خامنه‌ای: اجوبه الاستفتائات، استفتائات جدید، مکان نمازگزار.