بایگانی موضوعی برگه ها:اموات»

۱۷

شهر

زمان مرگ؛ آخر سال میت

وقتی شوهرش فوت کرد، رو کرد به بچه‌هایش و گفت: قبل از انجام‌ هر‌ کاری، باید خمس درآمد پدرِ مرحومتان را محاسبه و پرداخت کنید.

– مادرجان! از وقتی که بابا خمسش را حساب کرده فقط شش ماه گذشته، یک سال نشده.
– همین طور است، ولی شما باید بدانید انسان اگر مُرد، موقع مرگ، آخر سال او محسوب می‌شود و باید خمسِ درآمدِ آن مدت پرداخت شود. امام خامنه‌ای: سایت، فقه و احکام شرعی، احکام روزانه.