بایگانی موضوعی برگه ها:نگارخانه»

۲۹

آذر

نگاه حرام

الاختصاص ـ به نقل از اَوزاعی، درباره آنچه لقمان علیه السلام به پسرش گفت ـ: ای پسرم! از نگاه کردن به چیزی که صاحبش نیستی، بپرهیز و درباره ملکوت آسمان ها و زمین و کوه ها و آنچه خدا آفریده، زیاد بیندیش، که همین برای موعظه دلت کافی است. حکمت نامه لقمان، ص۱۴۴.