زنجیر طلا

مرد است ولی زنجیر طلا به گردن انداخته و برای این‌ که دیده شود، مجبور است دکمه پیراهنش را باز بگذارد!

آویختن زنجیر طلا بر مردان مطلقاً حرام است و بر دیگران واجب است که در برابر این‌گونه مظاهر فرهنگی، تقلیدی از بیگانگان مبادرت به نهی‌ازمنکر زبانی کنند. 

امام‌خامنه‌ای: رساله آموزشی، ج ۲، ص ۶۵.

دیدگاهتان را بیان کنید!