رشوه‌ی مجبوری

هر وقت توی اداره‌ای، کارش گیر می‌کند، چیزی می‌دهد و کارش راه می‌افتد. 

می‌گویم: “رشوه حرام است“.

جواب می‌دهد: “مجبورم و چاره‌ای جز این ندارم“.

او باید بداند دادن رشوه و گرفتن آن در هر حال حرام است، هرچند چاره‌ای جز دادن رشوه نداشته باشد. 

امام‌خامنه‌ای، أجوبه الاستفتاءات، س۱۲۴۶ و ۱۲۴۷

دیدگاهتان را بیان کنید!