14

مه

روزه در دوران پیری

دیگر عمری از او گذشته و روزه گرفتن برایش خیلی سخت شده. در این صورت روزه بر او واجب نیست ولی باید به ازای هر روز، یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو و مانند این‌ها به فقیر بدهد.

متن رساله:
مرد و زن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشقت دارد روزه بر آنها واجب نیست و باید برای هر روز یک مد که تقریباً ده سیر است گندم یا جو و مانند اینها به فقیر بدهد.

امام خامنه‌ای: رساله‌ی آموزشی، ص ۳۳۷ و سایت

دیدگاهتان را بیان کنید!