حکم افطار، در حین شروع اذان!

برخی از مردم خیال می‌کنند برای روزه‌دار جایز نیست قبل از تمام شدن اذان، روزه‌اش را افطار نماید. در حالی‌ که هرگاه برای روزه‌دار اطمینان حاصل شود که اذان از هنگام داخل شدن وقت شروع شده جایز است به صرف شروع اذان، افطار نماید و صبر کردن تا پایان اذان لازم نیست.

دیدگاهتان را بیان کنید!