۱۵

شهر

دو رکعت نماز تحیت

برای نماز به مسجد نیامده، با امام جماعت یا شخص دیگری در مسجد کاری دارد، بعدش هم می‌خواهد برود.
چه خوب است انسان وقتى که به مسجد وارد مى‌شود به احترام مسجد دو رکعت نماز تحیّت بخواند. مستحب است دو رکعت نماز به قصد تحیّت و احترام مسجد بخواند، و اگر نماز واجب یا نماز مستحب دیگرى هم بخواند کفایت می‌کند. امام خمینی: توضیح المسائل، مسئله‌ی۹۱۳

دیدگاهتان را بیان کنید!