7

مه

نماز هواپیمایی

راهی سفر شده و هنگام اذان در هواپیما است اما آن قدری وقت دارد که هواپیما به زمین بنشیند و بعد نمازش را بخواند. با این وجود، اگر در هواپیما، امکان خواندن نماز به صورت عادی وجود دارد، بهتر است نمازش را در اول وقت به جا آورد.

امام خامنه‌ای: اجوبة الاستفتائات، استفتائات جدید، مکان نمازگزار.

دیدگاهتان را بیان کنید!