۲۵

دی

عقد حائض

آیا خانمها می‌توانند در ایام عادتشان، عقد ازدواج بخوانند؟

خواندن عقد ازدواج (دائم باشد یا موقت) در این ایام، مانعی ندارد. آیات عظام خامنه‌ای و سیستانی: پرسمان دانشجویی؛ آیت الله مکارم: سایت.

دیدگاهتان را بیان کنید!