نماز بی‌اذان را بشکن

اذان و اقامه یادش رفته و همین‌طور بی‌مقدمه مشغول نماز شده؛ اگر قبل از رکوع یادش بیاید چنانچه وقت وسعت داشته باشد، مستحب است نمازش را شکسته و از اول با اذان و اقامه وارد نماز شود.

👤 امام خمینی
📚 توضیح المسائل مراجع، م۱۱۴۹.

دیدگاهتان را بیان کنید!