قضای روزه‌ی تازه بالغ

به سن تکلیف رسیده اما آنقدر بدنشان ضعیف است که قدرت ندارد روزه بگیرد؛ برای همین روزه‌هایش را نمی‌گیرد؛ اما بعد از ماه رمضان اگر قدرت و توانایی جسمی‌شان خوب شده باشد باید قضای روزه‌هایی را که نگرفته بود به جا آورد.

اگر تا ماه رمضان سال بعد قضا نکند براى هر روز یک مُد طعام، کفاره تأخیر (تقریباً ۷۵۰ گرم گندم یا مانند آن) به فقیر بدهد، مگر این‌ که در تأخیر نیز معذور باشد.

👤 آیت‌الله‌العظمی‌ خامنه‌ای
📚 أجوبه الاستفتاءات، ص۱۵۲

دیدگاهتان را بیان کنید!