بایگانی برچسب ها:احکام والدین»

۱۵

مهر

زود شوهرش بده

گذاشته تا دخترش تحصیلات عالیه‌اش را تمام کند تا بعداً سرفرصت، شوهرش دهد. در حالی که مستحب است در شوهر دادن دخترى که بالغه است؛ یعنى مکلف شده، عجله کنند. امام خمینی: توضیح المسائل، م۲۴۵۹