بایگانی برچسب ها:ارتباط با نامحرم»

۱۴

شهر

گفتگو با نامحرم

رفته بود برای بچه‌ها لباس بخرد، اما دست خالی برگشته بود.
گفت: یا لباس مورد نظر من نبود و یا اگر بود، فروشنده‌اش خانم نبود، و یک خانم که نمی‌تواند از آقایان لباس بخرد.
گفتم: این که شما مقید هستید با نامحرم هم‌کلام نشوی، خیلی خوب است، اما به مقدار ضرورت، حرف‌زدن با نامحرم مشکلی ندارد؛ پس می‌توانی از لباس ‌فروشِ‌آقا خرید کنی، البته به شرط اینکه‌ که مفسده‌ای نداشته باشد. امام خامنه‌ای: احکام پوشاک، ص۷۵