بایگانی برچسب ها:بچه ممیز»

۱۶

شهر

جواب سلام در حال نماز

همیشه در وقت نماز، تابلوی “هنگام نماز، مغازه تعطیل است“را نصب می‌کند و درِ مغازه ‌را می‌بندد.
آن روز یادش رفت درِ مغازه را ببندد. وقتی پشت ویترین، به نماز ایستاده بود، بچه‌ای وارد شد و با صدای بلند سلام داد.
مغازه‌دار وسط نماز جواب سلام بچه را داد؛ چون می‌دانست جواب دادن سلام دیگران در حال‌نماز، واجب است، حتی اگر سلام‌ دهنده بچه‌ ممیز باشد. امام خامنه‌ای: أجوبه إلاستفتائات، ص۵۱۱