بایگانی برچسب ها:روزه نگرفتن به دلیل ضعف بدن»

۱۲

خرد

قضای روزه‌ی تازه بالغ

به سن تکلیف رسیده اما آنقدر بدنشان ضعیف است که قدرت ندارد روزه بگیرد؛ برای همین روزه‌هایش را نمی‌گیرد؛ اما بعد از ماه رمضان اگر قدرت و توانایی جسمی‌شان خوب شده باشد باید قضای روزه‌هایی را که نگرفته بود به جا آورد. ادامه مطلب …