بایگانی برچسب ها:شرط تحصیل در ازدواج»

۳۰

مهر

شرط تحصیل در ازدواج

نکند شوهرش بعد از ازدواج، او را از ادامه‌ تحصیل منع کند. در ضمن عقد، شرط می‌کند که بعد از ازدواج هم، به تحصیل خود ادامه دهد.
شوهرش باید بداند بعد از قبول شرط، نمی‌تواند او را از ادامه‌ تحصیل، باز دارد.

امام خامنه‌ای: رساله‌ دانشجویی، س۴۲۰.