بایگانی برچسب ها:نماز غفیله»

۲۸

مهر

نافله یا غفیله؟

بین دو نماز فرصت زیادی نیست، مجبور است بین نماز غفیله و نماز نافله مغرب یکی را انتخاب کند.

در این صورت خواندن نماز نافله اولویت دارد.

امام خامنه‌ای: سایت، استفتائات جدید، تیرماه ۹۶