برده بودم پیش پزشک. با اینکه حالش زیاد مساعد نبود، اما سخت مواظب حجابش بود؛ مثل روزهای قبل پیش آدمهای دیگر. 

گفتم: بگذار خوب معاینه (لمس و نگاه) کند، دکتر که مثل دیگران نیست؛ او برای مریض محرم است. 
گفت: این که گفتم بیاییم پیش آقای دکتر، از سر ناچاری بود؛ چرا که من می‌دانم دکتر خانم با این تخصص در این منطقه نیست. ثانیاً: آقای دکتر برای من با دیگر مردان نامحرم، فرقی ندارد و من به مقدار نیاز می‌توانم از حجابم صرفنظر کنم؛ بنابراین دکتر محرم نیست، هر چند باید، محرمِ اسرار باشد. 
 امام خمینی: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏۲، ص ۹۲۹؛ امام خامنه‌ای: استفتاء