اذان و اقامه یادش رفته و همین‌طور بی‌مقدمه مشغول نماز شده؛ اگر قبل از رکوع یادش بیاید چنانچه وقت وسعت داشته باشد، مستحب است نمازش را شکسته و از اول با اذان و اقامه وارد نماز شود۱.

[۱امام خمینی، مکارم و سیستانی: توضیح المسائل مراجع، م۱۱۴۹.