فقه و زندگی

آداب و احکام اصناف و مشاغل از امام خمینی و امام خامنه‌ای

آخرین مطالب

مقام معظم رهبریحجـاب به معنای پوشیدن سالم است؛ نه پوشیدنی که از نپوشیدن بدتر است.

خطبه‌ی نماز جمعه، ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۵.

  • حاج آقا